Loading

Doç.Dr.

Abdullah İNCE

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İletişim

abdullahince@sakarya.edu.tr

1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Ince, A; Erultunca, T; Kilicsal, S; Turan, AH; - Consumption Dynamics Scales: Consumption Tendency of Individuals Trained with Institutional Education of Religion - CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL - Vol.22 - pp.63 - ISSN : 2528-9861 - DOI : 10.18505/cuid.377688 - Turkish - Article - 2018 - WOS:000435502100004
2 Abdullah İNCE, Tuğba Erultunca, Seyra Kılıçsal, Aykut Hamit Turan - Tüketim Dinamikleri Ölçeği: Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerde Tüketim Eğilimleri - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Vol.22/1 - pp.63-92 - ISSN : 2528-9861 - DOI : DOI: 10.18505/cuid.377688 - 2018
3 Ince, A; - The Social Value Judgments of the Elderly in Turkey Between "Value" and "Problem" (A Review from the Perspective of Religious Studies) - SAKARYA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - Vol.19 - pp.83 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.339104 - Turkish - Review - 2017 - WOS:000419458500005
4 Abdullah İNCE - 6.4.3. Kur’an Kurslarının Danışmanlık Ve Rehberlik Fonksiyonu: Öğretici Görüşlerine Dayalı Sosyo-Psikolojik Bir Analiz (Sakarya İli Örneği) - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUİFD) - Vol.XIX - pp.121-149 - ISSN : 2146-9806 - DOI : DOI: 10.17335/sakaifd.295884 - 2017
5 Abdullah İNCE - “DEĞER” İLE “SORUN” ARASINDA TÜRKİYE’DE YAŞLILARLA İLGİLİ TOPLUMSAL DEĞER YARGILARI (DİN BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN BİR İNCELEME) - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD) - Vol.19 - pp.83-112 - ISSN : 2146-9806 - DOI : DOI: 10.17335/sakaifd.339104 - 2017
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 İnce, A. - İnsan, Toplumsal Sorunlar ve Kur’an - Tefsir Araştırmaları Dergisi - pp.521 - DOI : 10.31121/tader.746562 - tur - paper - 2020 - TRDizin
2 İnce, A., Cevherli̇, K. - DEZAVANTAJLILIĞIN GİDERİLMESİNDE KUR’ÂN KURSLARININ ROLÜ: SAKARYA’DAKİ KADINLAR ÖRNEĞİ - Diyanet İlmi Dergi - pp.495 - ISSN : 1300-8498 - tur - paper - 2019 - TRDizin
3 İnce, A., Çeli̇k, M. - CEVDET SAİD DÜŞÜNCESİNDE İSLAM TOPLUMLARINDA ŞİDDET SORUNSALI VE DİN - Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - pp.233 - tur - paper - 2019 - TRDizin
4 İnce, A., Turan, A., Kiliçsal, S., Erultunca, T. - Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerin Banka Kredisi Kullanma Eğilimleri (Sakarya İli Örneği) - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi - pp.1779 - tur - paper - 2018 - TRDizin
5 İnce, A. - Tüketim Dinamikleri Ölçeği: Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerde Tüketim Eğilimleri - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - pp.63 - ISSN : 2528-9861 - DOI : 10.18505/cuid.377688 - tur - paper - 2018 - TRDizin
6 Abdullah İnce, Tuğba Erultunca, Seyra Kılıçsal, Aykut Hamit Turan - Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerin Banka Kredisi Kullanma Eğilimleri (Sakarya İli Örneği) - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD) - Vol.7 - pp.1779-1806 - ISSN : 2147-1185 - 2018
7 abdullah ince - NAKŞÎLİK-SİYASET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLAR VE MİLLİ GÖRÜŞ - Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic - Vol.Volume 12/10, - pp.143-164 - ISSN : 1308-2140 - DOI : DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11972 - 2017
8 İnce, A. - DEĞER” İLE “SORUN” ARASINDA TÜRKİYE’DE YAŞLILARLA İLGİLİ TOPLUMSAL DEĞER YARGILARI (DİN BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN BİR İNCELEME) - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - pp.83 - ISSN : 2146-9806 - DOI : doi.org/10.17335/sakaifd.339104 - tur - paper - 2017 - TRDizin
9 İnce, A. - NAKŞÎLİK-SİYASET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE DİNÎ GRUPLAR VE MİLLİ GÖRÜŞ - Turkish Studies (Elektronik) - pp.143 - tur - paper - 2017 - TRDizin
10 İnce, A. - (KUR'ÂN KURSU ÖĞRETİCİSİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE) KUR'ÂN KURSLARININ DİNÎ SOSYALLEŞMEYE KATKILARI - Diyanet İlmi Dergi - pp.149 - ISSN : 1300-8498 - tur - paper - 2017 - TRDizin
11 İnce, A. - KUR'AN KURSLARININ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK FONKSİYONU: ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİNE DAYALI SOSYO-PSİKOLOJİK BİR ANALİZ (SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ) - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - pp.121 - ISSN : 2146-9806 - tur - paper - 2017 - TRDizin
12 İnce, A. - DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GÜNDELİK HAYAT VE DİN - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - pp.189 - tur - paper - 2016 - TRDizin
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Abdullah İnce- Fatih Bilgiç - ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER YÖNELİMLERİNİN MİLLİ EĞİTİMİN GENEL AMAÇLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.7/2 - pp.76 - ISSN : 2528-9950 - 2021
2 Abdullah İNCE - GENÇLİĞİN “İNANÇ PROBLEMLERİNİN” GERÇEKLİĞİ: ELEŞTİREL BİR OKUMA The Genuineness of Youth's “Faith Problems”: A Critical Reading - Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (PAUİFD) - Vol.8 - pp.908 - DOI : : https://www.doi.org10.17859/pauifd.994157 - 2021
3 Abdullah İNCE - İnsan, Toplumsal Sorunlar ve Kur’an - Tefsir Araştırmaları Dergisi - Vol.4 - pp.521 - ISSN : 2587-0882 - DOI : https://doi.org/10.31121/tader.746562 - 2020
4 Abdullah İNCE- Murat ÇELİK - Cevdet Said Düşüncesinde İslam Toplumlarında Şiddet Sorunsalı ve Din - Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.6 - pp.233 - DOI : https://doi.org/10.17859/pauifd.612392 - 2019
5 Abdullah İNCE- Kübra CEVHERLİ - DEZAVANTAJLILIĞIN GİDERİLMESİNDE KUR’ÂN KURSLARININ ROLÜ: SAKARYA’DAKİ KADINLAR ÖRNEĞİ - Diyanet İlmi Dergi - Vol.55/2 - pp.495-524 - 2019
6 Abdullah İnce-Evi Yuliana - İSLAM HUKUKUNDA DİNİ ÖZGÜRLÜK UYGULAMASI: ENDONEZYA’NIN AÇE (ACEH) EYALETİ ÖRNEĞİ - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.4/3 - pp.286-294 - ISSN : 2528-9950 - DOI : https://doi.org/10.25272/j.2149-8385.2018.4.3.01 - 2018
7 abdullah ince - (KUR’ÂN KURSU ÖĞRETİCİSİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE) KUR’ÂN KURSLARININ DİNÎ SOSYALLEŞMEYE KATKILARI - Dİyanet İlmi Dergi - Vol.53/2 - pp.149-174 - ISSN : 1300-8498 - 2017
8 abdullah ince murat çelik - Cevdet Said’de Toplumsal Değişme Ve Şiddet Olgusu - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.3/2 - pp.30-43 - 2017
9 Abdullah İnce - DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GÜNDELİK HAYAT VE DİN - Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.8/17 - pp.189-215 - ISSN : 1308-6219 - 2016
10 ABDULLAH İNCE; - İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Eğitim Düşüncesi - Usul İslami Araştırmalar Dergisi - Vol.2014/1 - pp.62-102 - ISSN : ISSN 1305-2632 - 2015
11 ABDULLAH İNCE; - Elli ve Üzeri Yaş Grubundaki Üniversite Mezunlarında Dini Hayat, Religious Life On Fifty And Above age Group Collegers - Toplum Bilimleri Dergisi - Vol.Cilt 7 Sayı 13 - pp. 211-238 - ISSN : - DOI : - 2013
12 ABDULLAH İNCE; - Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği, Religion In the Context of Conflict Theory: Instance of Çetin Özek - The Journal of Academic Social Science Studies - Vol.Volume 6 Issue 2 - pp.613-628 - ISSN : - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_608 - 2013
13 ABDULLAH İNCE; - İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Din Kavramı Üzerine Bir Karşılaştırma, A Comporation on Concept of Religion in Ibn-i Tufeyl and Jean Jacques Rousseau - Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergis - Vol.Cilt 1, Sayı 1 - pp.97-119 - ISSN : - DOI : - 2013
14 ABDULLAH İNCE; - Türk Aydınında Din Devlet İlişkisi Algısı: Çetin Özek- İlhan Arsel Örneği, State-Religion Relation Among Turkish Intellectuals: Çetin Özek-Ilhan Arsel Instance - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.Cilt XVI Sayı II - pp.447-475 - ISSN : - DOI : - 2012
15 ABDULLAH İNCE; - Modern Dönemde Yaşlanma ve Din, Aging and Religion In Modern Time   - The Journal of Academic Social Science Studies - Vol.Volume 5 Issue 8, p - pp. 743-759 - ISSN : - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_386 - 2012
16 ABDULLAH İNCE; - Din ve Toplumsal Gelişme İlişkisi: Çetin Özek Örneği, Relationship Between Religion and Social Change: The Case of Çetin Özek - Toplum Bilimleri Dergisi - Vol. Cilt 6 Sayı 12 - pp.113-128, - ISSN : - DOI : - 2012
1.5-DİĞER ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Abdullah İnce - Türkiye’de Yetişkin Kadınlara Yönelik Kur’an Kursları: Politika ve Uygulama Önerileri - Seta Analiz - Vol.234 - pp.1-34 - DOI : https://www.setav.org/analiz-turkiyede-yetiskin-kadinlara-yonelik-kuran-kurslari-politika-ve-uygulama-onerileri/ - 2018
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Abdullah İNCE - DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE DİNİ GRUPLAR (DİB YAYINLARI BAĞLAMINDA BİR ANALİZ) - 2018
2 Abdullah İnce - Yaşlanma, Dindarlık ve Psikolojik Hayat (Sakarya İli Elli ve Üzeri Yaş Grubu Örneği) - 2017
3 Abdullah İnce- Nesibe Saliha Mutlu- Sümeyye Beyza Ergün - GENÇLİK DÖNEMİNDE DİN (DOĞU MARMARA BÖLGESİ 18-24 YAŞ GRUBU ÖRNEĞİ) - 2016
4 Dr. İsmail AKYÜZ Yrd. Doç. Dr. Abdullah İNCE - FARZ İLE TARZ ARASINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİYİM TERCİHLERİ - 2016
5 DİB TÜRKİYE’DE DİNİ HAYAT ARAŞTIRMASI VERİLERİNE GÖRE TRABZON BÖLGESİNDE GÜNDELİK HAYAT VE DİN - 2015
6 ABDULLAH İNCE; - Cumhuriyet Sonrası Dini Grupların İnsan Yetiştirme Modeli –Yahyalı’lı Hacı Hasan Efendi Örneği- - 2015
7 ABDULLAH İNCE; - Din Hizmetleri Sunumu Bağlamında Elli ve Üzeri Yaş Grubunun Cami ve Din Adamı Algısı / Fifty and Over Age Group’s Perception of the Mosque and Clergy in the Context of Presentation of Religious Services - 2014
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Abdullah İNCE - “Yakın Dönem Türkiye’sinde Nakşilik-Siyaset (AK Parti ve Nakşi Tarikatlar)” - 2019
2 Abdullah İNCE - Murat Çelik - Cevdet Said Düşüncesinde İslam Toplumlarında Şiddet Sorunsalı ve Din - 2019
3 Abdullah İnce- Kübra Cevherli - Dezavantajlılığın Çözümünde Dini Bilginin Fonksiyonları: Yetişkin Kadınlar Örneği - 2018
4 Abdullah İnce - Yaşlanma, Dindarlık ve Psikolojik Hayat (Sakarya İli Elli ve Üzeri Yaş Grubu Örneği) - 2017
5 Abdullah İnce - Türkiye’de Kuran Kurslarının Toplumsal Fonksiyonları (Sakarya Örneği) - 2017
6 Abdullah İnce- Numan Arslan - Türkiye'de Yaşlılarla İlgili Toplumsal Değerler - 2017
7 Abdullah İnce - Nakşilik-Siyaset İlişkisi Bağlamında Türkiye’de Dini Gruplar ve Milli Görüş - 2017
8 Abdullah İnce - DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE DİNİ GRUPLAR (DİB YAYINLARI BAĞLAMINDA BİR ANALİZ) - 2017
9 Yrd. Doç. Dr. Abdullah İNCE, Nesiba Saliha MUTLU, Sümeyye Beyza ERGÜN - GENÇLİK DÖNEMİNDE DİN (DOĞU MARMARA BÖLGESİ 18-24 YAŞ GRUBU ÖRNEĞİ) - 2016
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Muhammed Furkan Koçak, Abdullah İnce - Türk Dijital Platform Dizilerinin Aile Kurumuna Etkisi - 2021
2 Yaş, Cinsiyet, Sosyo-Ekonomik Düzey ve Dindarlık Algısı Değişkenlerine Göre Yaşlanma Sürecinde Boş Zaman Uğraşıları, - 2015
7.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Abdullah İNCE - “Kurgu ile Gerçek Arasında Gençliğin “İnanç Sorunları”: Alan Araştırmaları Bağlamında Eleştirel Bir Okuma - 2021
3.1-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Abdullah İnce - Yaşlanma Sürecinde Dini Hayat - Türkiye Diyanet Vakfı - 2018
2 Abdullah İnce - Dini Eğitimli Bireylerde Dindarlık-Tüketim İlişkisi - İLAHİYAT - 2018
3.3-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Abdullah İNCE - Sosyal Bilimlerle Çağı Yorumlamak IV- GİRİŞ: SOSYAL BİLİMLERLE ÇAĞI YORUMLAMAK - Sakarya Üniversitesi Yayınları - pp.11-18 - 2021
2 Abdullah İNCE - Sosyal Bilimlerle Çağı Yorumlamak -IV: DİNDARLIK TÜKETİM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞME - Sakarya Üniversitesi Yayınları - pp.77-88 - 2021
3 Abdullah İNCE - (Din Sosyolojisi) Sağlık Sosyolojisi ve Din - Akademisyen - pp.383-406 - 2020
4 Abdullah İnce - GİRİŞ, SOSYO-PSİKOLOJİK BOYUTUYLA KUR’AN KURSLARI VE DEZAVANTAJLI KADINLAR - İLAHİYAT - pp.13-20 - 2019
5 Abdullah İNCE - Kur’an Kurslarındaki Dezavantajlı Kadınların Sosyalleşmesine Olumsuz Etki Eden Faktörler; SOSYO-PSİKOLOJİK BOYUTUYLA KUR’AN KURSLARI VE DEZAVANTAJLI KADINLAR - İLAHİYAT - pp.63-84 - 2019
6 Abdullah İnce - Disadvantageousness, Social Work and Religion - Cambridge Scholars Publishing - Vol.Bölüm 4 - pp.51-78 - 2018
7 Mustafa Günerigök- Abdullah İnce - DRUG ADDICTED INDIVIDUALS AND THEIR FAMILIES/ Bölüm Adı: Dysfunctionality, Individual and Addiction - Akademisyen Kitabevi - pp.237-250 - 2018
8 “Dinî Örgüt”ten Örgütün“Din”ine: Gülen Hareketinin Sosyolojik Değişimi: Eleştirel Bir Analiz" - Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Planı-Teolojik, Tarihsel Ve Sosyolojik Analizler- - Sakarya Üniversitesi Yayınları - pp.262-310 - 2017
9 Abdullah İnce - "Çocukluk ve Gençlik Döneminde Din” Dini değerler ve Gençlik" DİNİ DEĞERLER VE GENÇLİK - İLAHİYAT - pp.23-44 - 2016
3.6-KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ :
1 Abdullah İnce - Din Sosyolojisinin Tarihçesi/ Din Sosyolojisi - Bilay - pp.39-72 - 2020
4.1-DÜNYA BANKASI, AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Avrupa Birliği - DOI : 1 - TRH4.1.ISEDP/P-03/1425 - 2017
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 SOBAG - Vol.10.135 - DOI : 2 - 116K865 - 2017
4.4-KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Ulusal Destekli Kalkınma Bakanlığı Projesi - Vol.77.370 - DOI : 1 - TR42/16/DFD/0056 - 2016
4.6-DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN HARİÇ) TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELER (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 2547 Sayılı Kanun 58-K Maddesi Kapsamında Üniversite-Sanayi İşbirliği - Vol.40.000 - DOI : 2 - Beliren Yetişkinlerde Din Anlayışı, Gelecek Tasavvuru, Hizmet Beklentileri ve Değer Odaklı Eğitim Programının Meslek Elemanlarının Hizmet Sunumuna Etkisi - 2021
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 BAP/İLAHİYAT - Vol.8.700 - DOI : 2 - 2017-04-00-011 - 2017
9.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Din Sosyolojisi Araştırmaları - 2021
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Sosyal Bilimlerle Çağı Yorumlamak -IV - 2021
2 Sosyo-Psikolojik Boyutuyla Kur’an Kursları ve Dezavantajlı Kadınlar - 2019
3 Disadvantageousness, Social Work and Religion - 2018
4 DİNİ DEĞERLER VE GENÇLİK - 2016
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 6.6.1. Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karsısında Din Görevlileri (7. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyum Bildirileri Kitabı) - 2016
9.8-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ - 2018
2 Akademik İncelemeler Dergisi (AID) - 2018
3 Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic - 2017
4 Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic - 2017
9.10-DİĞER ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK :
1 ABDULLAH İNCE; - Usul İslami Araştırmalar - 2015
2 ABDULLAH İNCE; - Toplum Bilimleri Dergisi - 2014
3 ABDULLAH İNCE; - Toplum Bilimleri Dergisi - 2014
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Öğretmen adaylarının bağımlılıkları ile Schwartz'ın değer sınıflamasına göre değer yönelimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Sakarya Üniversitesi örneği - Fatih Bilgiç - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Değerler Eğitimi Anabilimdalı - 2021
2 Şer’i Hukuk Uygulamasında Din Özgürlüğü: Endonezya’nın Açe Bölgesinde Gayrimüslimlere İslam Ceza Hukuku Uygulanması Örneği - Evi Yuliana - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler - Felsefe ve Din Bilimleri - 2019
3 Türk Aydınının Din Anlayışı (Sezai Karakoç ve İdris Küçükömer Örneği) - Semeyye Beyzanur Ergün - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler - Felsefe ve Din Bilimleri - 2019
4 Tebliğ Cemaati: Türkiye Örneği - Murat Demir - Sakarya Üniversitiesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) - 2019
5 KIRGIZİSTAN’IN DİN POLİTİKALARI VE DİNİ KURUMLAR - Arslanbek KENZHESHOV - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) - 2019
6 DEĞERLER EĞİTİMİNDE KULLANILAN ARAÇ-GEREÇ VE MATERYALLERE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ - Neslihan Kadriye Uzuner - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (Değerler Eğitimi Bilim Dalı) - 2019
7 Cevdet Said Düşüncesinde Din ve Şiddet İlişkisi - Murat Çelik - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler - Felsefe ve Din Bilimleri - 2018
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Modern Dönemde Din-Devlet İlişkileri - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2021
2 Osmanlıda Din-Devlet İlişkileri - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2021
3 Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2019
4 İslam Toplumlarının Sosyo-Kültürel Yapıs - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2019
5 İslam Toplumlarının Sosyo-Kültürel Yapısı - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2019
6 Sosyolojik Açıdan Yaşlanma ve Din - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
7 İslam Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısı - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
8 Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
9 İslam Toplumlarının Sosyo-Kültürel Yapısı - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Türkiye'de Dini Akımlar - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
2 Türkiye'de Dini Akımlar - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2018
3 Hitabet ve Mesleki Uygulamalar - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2018
4 Din Sosyolojisi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
5 Din Sosyolojisi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2017
6 Din Sosyolojisi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
7 Din Sosyolojisi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2016
8 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
9 DİN SOSYOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
10 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
11 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
12 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
13 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
14 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
15 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
16 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
17 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
18 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
19 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
20 KÜLTÜRLER ARASI DİN ÖĞRETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
14.3-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 Dini, Siyasi ve Toplumsal Boyutu İle Şiddet, Radikalizm ve Terör Sempozyumu - 17-19. 04. 2019 - 2019
2 Dini, Siyasi ve Toplumsal Boyutu ile Şiddet, Radikalizm ve Terör - 17-19 Nisan 2019 - 2019
17.1-DEKAN/MÜDÜRLÜK :
1 Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - 2021
17.5-ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI :
1 Din Sosyolojisi Anabilimdalı - 2021
2 Din Sosyolojisi Anabilimdalı - 2020
17.6-KURUL BAŞKANLIĞI, KOMİSYON BAŞKANLIĞI, KORDİNATÖRLÜK :
1 Sasgem Koordinatörlüğü - 2021
2 Sasgem Koordinatörüğü - 2020
3 Sasgem Koordinatörlüğü - 2019
4 Sasgem Koordinatörlüğü - 2018
MAKALELER
Beliren Yetişkinlerde Din Anlayışı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
BELİREN YETİŞKİNLERDE DİN VE ALLAH TASAVVURU
GENÇLİĞİN “İNANÇ PROBLEMLERİNİN” GERÇEKLİĞİ: ELEŞTİREL BİR OKUMA
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER YÖNELİMLERİNİN MİLLİ EĞİTİMİN GENEL AMAÇLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
İnsan, Toplumsal Sorunlar ve Kur’an
DEZAVANTAJLILIĞIN GİDERİLMESİNDE KUR’ÂN KURSLARININ ROLÜ: SAKARYA’DAKİ KADINLAR ÖRNEĞİ
Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerin Banka Kredisi KullanmaEğilimleri (Sakarya İli Örneği)
Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerde Tüketim Eğilimleri
Cevdet Said’de Toplumsal Değişme ve Şiddet Olgusu
Kur’an Kurslarının Danışmanlık ve Rehberlik Fonksiyonu: Öğretici GörüşlerineDayalı Sosyo-Psikolojik Bir Analiz (Sakarya İli Örneği)
“Değer” ile “Sorun” Arasında Türkiye’de Yaşlılarla İlgili ToplumsalDeğer Yargıları (Din Bilimleri Perspektifinden Bir İnceleme)
NAKŞÎLİK-SİYASET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE DİNÎ GRUPLAR VE MİLLİ GÖRÜŞ
(KUR’ÂN KURSU ÖĞRETİCİSİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE) KUR’ÂN KURSLARININ DİNÎ SOSYALLEŞMEYE KATKILARI
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GÜNDELİK HAYAT VE DİN
İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Eğitim Düşüncesi
Din Hizmetleri Sunumu Bağlamında Elli ve Üzeri Yaş Grubunun Cami ve Din Adamı Algısı
İbn-i Tüfeyl ve Jean JacquesRousseau’da Din Kavramı ÜzerineBir Karşılaştırma
ELLİ VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDAKİ ÜNİVERSİTE MEZUNLARINDA DİNİ HAYAT
Çatışma Kuramı Bağlamında Din: Çetin Özek Örneği
Türk Aydınınında Din Devlet İlişkisi Algısı: Çetin Özek-İlhanArsel Örneği
MODERN DÖNEMDE YAŞLANMA VE DİN
Din ve Toplumsal Gelişme İlişkisi: Çetin Özek Örneği
BİLDİRİLER
GENÇLERİN GELECEK BEKLENTİLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
BELİREN YETİŞKİNLERDE DİN VE ALLAH TASAVVURU
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİ VE ENDİŞELERİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Yakın Dönem Türkiye’sinde Nakşîlik-Siyaset İlişkisi
Cevdet Said Düşüncesinde İslam Toplumlarında Şiddet Sorunsalı ve Din
Dezavantajlılığın Çözümünde Dini Bilginin Fonksiyonları: Yetişkin Kadınlar Örneği
Dezavantajlılığın Çözümünde Dinî BilgininFonksiyonları: Yetişkin Kadınlar Örneği
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dini Gruplar (Dib Yayınları Bağlamında Bir Analiz)
Yaşlanma, Dindarlık ve Psikolojik Hayat (Sakarya İli Elli ve Üzeri Yaş Grubu Örneği)
GENÇLİK DÖNEMİNDE DİN DOĞU MARMARA BÖLGESİ 18 24 YAŞ GRUBU ÖRNEĞİ
FARZ İLE TARZ ARASINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİYİM TERCİHLERİ
“DİB TÜRKİYE’DE DİNİ HAYAT ARAŞTIRMASI” VERİLERİNE GÖRE TRABZON BÖLGESİNDE GÜNDELİK HAYAT VE DİN
YAŞ, CİNSİYET, SOSYO-EKONOMİK DÜZEY VE DİNDARLIK ALGISI DEĞİŞKENLERİNE GÖRE YAŞLANMA SÜRECİNDE BOŞ ZAMAN UĞRAŞILARI
Cumhuriyet Sonrası Dini Grupların İnsan Yetiştirme Modeli–Yahyalı’lı Hacı Hasan Efendi Örneği-
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Sakarya Gençlik Profili, Gençliğin Beklentileri ve Gençlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Beliren Yetişkinlerde Din Anlayışı, Gelecek Tasavvuru, Hizmet Beklentileri ve Değer Odaklı Eğitim Programının Meslek Elemanlarının Hizmet Sunumuna Etkisi
“BİZ GENÇLERE DAİR…” KİTAP PROJESİ
Kur’an Kurslarındaki Dezavantajlı Kadınların Sosyalleşme Sorunları ve Çözüm Önerileri
HEP BİRLİKTE DAHA GÜZEL YARINLARA
Değerler Eğitimi Mentoru Yetiştirme Bağlamında Sakarya Hareketi
Rehabilitation and Integration into Society of Drug Addicted Adults and Their Families (Madde Bağımlıları ve Ailelerinin Topluma Uyumları ve Rehabilitasyonu) Project No: 2016-1-TR01-KA204-036384